RỐI LOẠN ĐIỆN DI PROTEINE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

Tóm tắt:

Rối loạn điện di protein huyết thanh thường gặp trong xơ gan. Nghiên cứu có mục đích xác định tỉ lệ và mức độ của sự rối loạn các thành phần này và mối tương quan của chúng với độ nặng của xơ gan. Kết quả cho thấy: - Nồng độ protein huyết thanh  của bệnh nhân xơ gan mất bù (67,959,62 g/l) giảm so với người bình thường (776 g/l) p<0,01).

+ Tỉ lệ albumin máu giảm rõ rệt ở bệnh nhân xơ gan mất bù (35,736,09%) so với người bình thường (56,67,1%)  (p<0,001).

+ Tỉ lệ 1 globulin ở bệnh nhân xơ gan mất bù (6,641,6%) tăng so với người bình thường (5,3 1,7%) (p<0,01).

+ Tỉ lệ 2 globulin ở bệnh nhân xơ gan mất bù (9,493,2%) tăng so với người bình thường ( 7,83%) (p<0,01).

+ Tỉ lệ  globulin ở bệnh nhân xơ gan mất bù (13,932,16%) tăng so với người bình thường (11,72,3%)  có ý nghĩa thống kê (p<0,01).

+ Tăng nhiều nhất là  globulin (34,316,5%), tăng 45% so với người bình thường (18,64,7%)  có ý nghĩa thống kê (p<0,001)

Có tương quan giữa sự thay đổi protein huyết thanh với mức độ nặng û của xơ gan.

- Tỉ lệ  globulin  có tương quan  thuận, chặt chẽ với mức độ nặng của xơ gan theo chỉ số Child- Pugh.(r = 0,474).

- Tỉ A/G có tương quan nghịch vớí độ nặng xơ gan (r = - 0,415).