Danh sách nghiên cứu sinh các khóa theo qui chế mới

 DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CÁC KHÓA

ÁP DỤNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP THEO QUI CHẾ 2012

KHÓA XI NĂM 2008: (3 HV)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại

Ghi chú

1

Phan Đồng Bảo Linh

Nội tim mạch

0913432363

 

2

Cao Thúc Sinh

0913312695

 

3

Đăng Ngọc Tuấn Anh

Nội Thận-TN

01275540425

 

 

KHÓA XII NĂM 2009 (6 HV)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Nội tim mạch

0905655755

 

2

Lê Viết Nho

Nội Tiêu hóa

0905154572

 

3

Trần Phạm Chí

0988373399

 

4

Trần Bảo Nghi

0903988148

 

5

Nguyễn Hoàng Thanh Vân

Nội Thận-TN

0905202068

 

6

Trần Thị Trúc Linh

Nội Nội tiết

0918431477

 

 

KHÓA XIII 2010: (10 HV)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại

Ghi chú

1

Lê Bá Minh Du

Nội tim mạch

0914077740

 

2

Nguyễn Tiến Đức

0913199000

 

3

Hoàng Trọng Hanh

0914488380

 

4

Trần Văn Thi

0903921094

 

5

Tô Hưng Thụy

0916866663

 

6

Phạm Quang Tuấn

0914192908

 

7

Châu Mỹ Chi

Nội Nội tiết

0918046515

 

8

Đoàn Hữu Hậu

 

 

9

Võ Minh Phương

0918160265

 

10

Phan Ngọc Tam

Nội Thận-TN

0914203039

 

 

KHÓA XIV 2011: (25 HV)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Tuyến

Nội tiêu hóa

0983802955

NCS đợt 1

2

Trương Đình Vũ

0914019007

3

Ngô Dũng

Nội Nội tiết

0913426421

4

Nguyễn Trọng Nghĩa

0914457896

5

Nguyễn Thị Bạch Oanh

0914125885

6

Trần Bùi Hoài Vọng

0914002121

7

Lê Văn Tâm

Nội tim mạch

0913465475

8

Đoàn Chí Thắng

0905469595

9

Đoàn Đức Hoằng

0914050412

10

Hoàng Văn Quý

0914066099

11

Bùi Quang Đi

Nội tiêu hóa

0909602827

NCS đợt 2

12

Huỳnh Hiếu Tâm

0919410329

13

Phan Thanh Bính

Nội Nội tiết

0914172983

14

Lưu Ngọc Giang

0913132999

15

Nguyễn Trung Huy

0914084003

16

Trần Đặng Đăng Khoa

0913617176

17

Nguyễn Thị Thu Mai

0918490606

18

Hoàng Trọng Ái Quốc

Nội Thận-TN

0912634832

19

Nguyễn Văn Tuấn

0983767134

20

Nguyễn Thị Diễm

Nội Tim mạch

0949256715

21

Nguyễn Tất Dũng

0905106920

22

Nguyễn Hữu Trâm Em

0986111458

23

Ngô Minh Hùng

0906913691

24

Trần Kim Sơn

0983344407

25

Nguyễn Minh Tâm

0918886556

 DANH SÁCH NCS KHÓA XV 2012

STT

Họ và Tên

Chuyên ngành

Tel

Ghi chú

1

Võ Thanh Hùng

Nội Thận Tiết niệu

 

 

2

Phạm Ngọc Doanh

Nội Tiêu hóa

 

 

3

Trần Thị Khánh Tường

 

 

4

Đặng Ngạc Quý Huệ

 

 

5

Hoàn Hải Bình

Nội Tim mạch

 

 

6

Tô Mười

 

 

7

Hoàng Thị Lan Hương

Nội Nội tiết

 

 

8

Nguyễn Văn Vy Hậu

 

 

9

Đặng Anh Đào

 

 

10

Trần Minh Triết