• Bộ môn Nội tổ chức thành công Tuần lễ Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 5, năm 2024     • Hội thảo khoa học “Cập nhật tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2024”     • HỘI THẢO NGHIÊN CỨU SINH BỘ MÔN NỘI TRONG KHUÔN KHỔ HỘI NGHỊ NỘI KHOA MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2024     • CÂU LẠC BỘ ANH VĂN NỘI KHOA TRONG KHUÔN KHỔ HỘI NGHỊ NỘI KHOA MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2024     • Diễn đàn của các nhà Nội khoa trẻ 2024     • GIẤY MỜI HTKH CẬP NHẬT CÁC TIẾN BỘ TRONG CÁC CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA 2024    
Sự kiện
Xem thêm
Tin hoạt động
Xem thêm
Bảng tin