ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG LỌC CẦU THẬN BẰNG CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN : COCKCROFT - GAULT, JELLIFFE, MAWER, BJORNSSON, GATES.

Qua nghiên cứu mức lọc cầu thận bằng các công thức ước đoán của 30 bệnh nhân Suy thận mạn và 30 bệnh nhân không Suy thận mạn, chúng tôi có các kết quả:

+ Ở những người  không Suy thận mạn: HSTT créatinine cổ điển trung bình là: 107,55 ± 11,68 ml/phút. Tất cả các công thức ước đoán đều có kết quả   không sai biệt đáng kể so với cách tính cổ điển. 

+ Ở những bệnh nhân Suy thận mạn: HSTT créatinine cổ điển trung bình là 12,35 ± 13,15 ml/phút. Kết quả trung bình HSTT créatinine của các công thức tính Cockcroft- Gault là 15,43 ± 14,12 ml/phút, Jelliffe: 17,57 ±14,47 ml/phút, Mawer 11,41 ± 13,26 ml/phút, Bjornsson: 15,89 ± 14,43 ml/phút, Gates: 15,42 ± 15,95 ml/phút.