GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG HOLTER Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI CHẠY THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

TÓM TẮT

Chúng tôi nghiên cứu biến chứng rối loạn nhịp tim trên 41 bệnh nhân đang cahỵ TNT tại Bệnh viện TW Huế bằng phương pháp Holter/ECG 24 giờ và phát hiện được 10 bệnh nhân (24,4%) có rối loạn nhịp ở trong những ngày không chạy TNT.

Các rối loạn nhịp thường gặp nhất là nhịp nhanh xoang, ngoại tâm thu nhĩ và thiếu máu cơ tim. Có sự liên quan giữa rối loạn nhịp tim với tăng huyết áp, thiếu máu và tuổi nhưng không liên quan với thời gian chạy TNT và với các chỉ số sinh hoá máu ở bệnh nhân