Nghiên cứu đặc điểm về phát hiện và theo dõi suy thận mạn ở một số xã đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

Sau khi điều tra dịch tể học suy thận mạn ở 1923 người lớn ở một số xã ven biển, đầm phá thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi có một số kết luận sau:

- Tỷ lệ mắc suy thận mạn là 0.88% dân trong vùng nghiên cứu

- Suy thận mạn được phát hiện lần đầu tiên qua điều tra khá cao chiếm tỷ lệ 52.94% số suy thận mạn và tỷ ệ 0.46% số người được khám.

- Trong số bệnh nhân suy thận mạn được phát hiện lần đầu tiên ở vùng nghiên cứu thì chủ yếu là các giai đoạn sớm: giai đoạn I (33.33%), giai đoạn II (44.45%)..