THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22.8.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22.8.2022
 THỨ HAI 22.8THỨ BA 23.8THỨ TƯ 24.8THỨ NĂM 25.8THỨ SÁU 26.8THỨ BẢY 27.8
KHÁMPGS THẮNG
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HẢO (PK4-C)
THS HOÀNG (PK5-C)
THS AN (PK4-S)
THS TRÃI (PK5-S)
TS CHI
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
PGS VŨ
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS NHI (PK4-S)
PGS TOÀN
TS VÂN (PK3-S)
THS HOÀNG (PK4-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK5-S)
THS TRÃI (PK4-C)
PGS NHẠN (PK3-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22    1: 7h00-7h50
 Y3CD 3/5    2: 8h00-8h50
 Y4D 7/7    3: 9h00-9h50
 RHM3A TK 2/2    4: 10h00-10h50
 RHM2B 2/2     
 Đối tượng TTLS mới     
       
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 22.8THỨ BA 23.8THỨ TƯ 24.8THỨ NĂM 25.8THỨ SÁU 26.8THỨ BẢY 20.8
 
 5-8: Y5EF-NBL6    5: 13h30-14h20
 GS THUỶ    6: 14h30-15h20
 Suy thuỳ trước tuyến yên    7: 15h30-16h20
 Viêm tuyến giáp- K giáp    8: 16h30-17h20
       
       
       
 G6.1     
       
 5-8: 14h00.Y5GH-NBL6     
 PGS TIẾN     
 Thuốc chống loạn nhịp     
 LP chống đông     
       
       
       
 G7.1     
       
       
BV TW