Bướu giáp nhân đáp ứng tốt thuốc nào

Levothyroxine phối hợp iode hiệu quả nhất trong điều trị tuyến giáp nhân.Nghiên cứu đa trung tâm mù đôi trên 1024 bệnh nhân có tối thiểu 1 nhân tuyến giáp (đường kính tối thiểu 10mm) được chọn ngẫu nhiên cho dùng 150mcg muối iode, 75mcg levothyroxine (T4) hoặc 75mcg levothyroxine + 150mcg iode với đích điều trị TSH 0,2-0,8mU/l theo dõi trong 1 năm. Tiêu chí đánh giá dựa vào đo trên siêu âm kích thước nhân cũng như thể tích tuyến giáp. Kết quả nhân lành tính đường kính >1cm giảm rõ 17,3% với điều trị phối hợp, 7,3% với T4 và 4% với iode. Tỉ lệ giảm thể tích tuyến giáp theo thứ tự thuốc như trên là 7,9%, 5,2% và 2,5%.