Danh sách nhân sự

Lê Minh Tân (22)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: lmtan@huemed-univ.edu.vn 

Lê Thị Hồng Vân (23)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: lthvan.noi@huemed-univ.edu.vn 

Nguyễn Phan Hồng Ngọc (24)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: nphngoc@huemed-univ.edu.vn 

Trương Xuân Long (25)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: xuanlong91@huemed-univ.edu.vn

Văn Thị Minh An (26)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: vtman@huemed-univ.edu.vn 

Đặng Thị Khánh Thảo (27)

Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn

Email: dtkthao@huemed-univ.edu.vn 

Nguyễn Duy Duẫn (28)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: ndduan@huemed-univ.edu.vn

Hoàng Thị Bích Ngọc (29)

 Email: htbngoc@huemed-univ.edu.vn 

Phạm Minh Trãi (30)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn 

Đoàn Thị Thiện Hảo (31)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: dtthao@huemed-univ.edu.vn