Trắc nghiệm siêu âm tim

1 .Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E thì tỉ lệ E/A <0,8 của dòng chảy van hai lá tương ứng với:

A.    Giảm chức năng tâm trương độ 1 B. Người bình thường   C. Kết luận còn lệ thuộc vào có giảm thể tích máu hay không   D. Phải kết hợp với Doppler mô mới kết luận   E. C, D đúng.

2.Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E thì giảm chức năng tâm trương độ 2 có thao tác Valsalva giảm biên độ sóng  E là:

A.    >10%   B. >20%   C. >30%    D. >50%   E. >70%

3.Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E thì giảm chức năng tâm trương độ 2 có sóng e’ (e mô) <8cm/s, tỉ lệ   E/A=0,8-1,5  và tỉ lệ trung bình E/e’ là:

A.    3-5   B. 5-7   C. 7-9   D. 9-12    E. 12-15

4.Trong giảm chức năng tâm trương độ 2, áp lực làm đầy thất trái:

A.    Bình thường   B. Tăng nhẹ-vừa    C. Tăng vừa-nặng   D. Tăng nặng   E. Tất cả sai 

5.Giảm chức năng tâm trương độ 3 theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E có tỉ lệ E/A>2 và tỉ lệ E/e’ vòng van bên hai lá :

A.    >7   B. >9 C. >12   D. >15   E. >20

6. Giảm chức năng tâm trương độ 3 theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E có tỉ lệ E/A>2 và tỉ lệ E/e’ vòng van vách van        hai lá:

A.    >7   B. >9 C. >12   D. >15   E. >20

7. Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E khi phân suất tống máu bình thường thì có thể kết luận tăng áp lực nhĩ trái  khi tỉ lệ E/e’ vòng van bên

A.    >9   B.>12 C. >15   D. >18 E. >20

8.Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E khi phân suất tống máu bình thường thì có thể kết luận tăng áp lực nhĩ trái khi tỉ lệ E/e’ vòng van vách:

A.    >9   B.>12 C. >15   D. >18 E. >20

9. Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E khi phân suất tống máu giảm, có thể kết luận tăng áp lực nhĩ trái khi tỉ lệ E/e’ (trung bình sóng e’ vách và bên):

A.    >8 B. >10 C.>12   D. >15 E. >20

10.Theo khuyến cáo mới 2009 của A.S.E khi phân suất tống máu giảm, có thể kết luận tăng áp lực nhĩ trái khi tỉ lệ E/A:

A.    <1   B. 1-1,5    C. 1,5-2   D. >2   E. >2,5

Hướng dẫn: đề nghị bạn đọc tham khảo cuốn sách \'\'Siêu âm tim-Cập nhật chẩn đoán\'\' xuất bản 2010 NXB Đại học Huế sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời đúng.