Nhân một trường hợp nhồi máu cơ tim

Tình huống lâm sàng nhồi máu cơ tim xử trí thuốc tiêu sợi huyết và sau đó nong mạch vành