Thêm chuyên mục học bằng ngoại ngữ

Ban biên tập website Bộ môn Nội thông báo mở chuyên mục mới trong mục Góc sinh viên và Bác sĩ Nội trú: Học y khoa bằng Anh ngữ và Pháp ngữ. Trong chuyên mục này sẽ có các bài giảng, các trắc nghiệm, bài tập tình huống bằng ngoại ngữ nhằm giúp sinh viên trau dồi ngoại ngữ cũng như kiến thức chuyên môn.