NGHIÊN CỨU TỶ LỆ KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

MỤC ĐÍCH: Mục đích của đề tài này là xác định tỷ lệ kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não, nghiên cứu giá trị của một số chỉ số gián tiếp dùng đánh giá và theo dõi tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não.

PHƯƠNG PHÁP: Các chỉ số HOMA= insulin (U/ml) x glucose (mmol/l) / 22,5; QUICKI= 1/log [insulin (U/ml) + glucose (mg/dl)]; I0 (U/ml) / G0 (mmol/l) và I2 (U/ml) / G2 (mmol/l) được tính toán qua xét nghiệm máu lúc đói và sau 2 giờ cho dung nạp 75g glucose bằng đường uống ở 82 bệnh nhân tai biến mạch máu não đã điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế và 82 người chứng.

KẾT QUẢ: Tỷ lệ kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não thay đổi từ 29,3% - 42,7% tuỳ thuộc vào chỉ số dùng để đánh giá với giá trị của điểm cắt giới hạn tương ứng và đều cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê. Tương quan giữa chỉ số QUICKI và chỉ số HOMA là rất chặt chẽ (r:-0,70; p< 0,001).

KẾT LUẬN:

-Tỷ lệ kháng insulin thay đổi 29,3 % - 42,7% ở nhóm bệnh nhân tai biến mạch máu não và đều cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê.

-Chỉ số QUICKI và HOMA là các chỉ số đơn giản, có thể chấp nhận và là phương pháp gián tiếp để đánh giá tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não.