31. Tổn thương đa van: hẹp van 2 lá, Hẹp hở van chủ

- Đánh giá mức độ các bệnh

Gợi ý: dòng chảy rối trước và sau van động mạch chủ. Hình dạng van hai lá khi mở.