NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở NGƯỜI BÉO PHÌ DẠNG NAM

Hội chứng chuyển hóa đóng vai trò quan trọng trong sinh lý bệnh học của ĐTĐ thể 2  và những yếu tố nguy cơ tim mạch khác

Mục đích: 

  • Khảo sát hội chứng chuyển hóa ở người béo phì dạng nam
  • Đánh giá tần suất các thành phần thường gặp của hội chứng chuyển hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

  • Nghiên cứu cắt ngang, mô tả 172 đối tượng béo phì dạng nam tại khoa Nội Tổng hợp- Lão khoa, BVTW Huế. Các đối tượng được tiến hành đo huyết áp, BMI, vòng bụng, tỷ VB/VM. Ghi nhận nồng độ glucose máu đói và bilan lipid. Đánh  giá các thành phần của hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn  ATP III.
  • Xử lý số liệu dựa theo Excel 97 và chương trình SPSS 11.5

Kết quả nghiên cứu

  • Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa ở đối tượng béo phì dạng nam là 31,4%.
  • Tần suất tăng triglycerid và tăng huyết áp lần lượt là 96,3% và 90,74% 

Kết luận: Tăng triglycerid và tăng huyết áp là thường gặp ở người béo phì dạng nam và có tỷ lệ hội chứng chuyển hóa cao.