Nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa chức năng thất trái, phải và áp lực động mạch phổi ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng siêu âm doppler tim

BPTNMT (COPD) là bệnh hô hấp thường gặp mà hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh chủ yếu. Có hàng chục triệu người mắc bệnh hàng năm và tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ năm ở nhiều quốc gia trên thế giới

Mục đích: Đánh giá những biến đổi chức năng thất trái nhóm BPTNMT bằng siêu âm Doppler tim. Tìm mối liên hệ giữa chức năng thất trái với một số thông số chức năng thất phải và áp lực động mạch phổi (ALĐMP).

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 40 bệnh nhân COPD được chẩn đoán, phân loại theo GOLD 2001 (23 nam, 17 nữ (tuổi trung bình: 67.42 ± 11.61) và 30 người chứng (16 nam, 14 nữ, cùng độ tuổi, tuổi trung bình: 68.56 ± 4.31).Các thông số siêu âm Doppler tim nghiên cứu bao gồm chức năng thất trái (tâm thu và tâm trương), chức năng thất phải và áp lực động mạch phổi cả nhóm bệnh và chứng.

Kết quả: Chức năng tâm thu thất trái không thay đổi có ý nghĩa cả nhóm chứng và nhóm bệnh kể cả nhóm bệnh có tăng áp phổi (p>0.05). Có sự khác nhau về chức năng tâm trương thất trái có ý nghĩa ở nhóm COPD (p<0.05) ngay cả khi chưa có tăng áp phổi chỉ đối với tỉ A/E dòng đổ đầy qua van 2 lá, sự thay đổi càng rõ rệt đối với VE, VA, tỉ A/E nhóm COPD có tăng áp phổi khi so sánh với nhóm chứng (p=0.009-<0.001). Chức năng thất phải thay đổi sớm ngay ở nhóm COPD chưa có tăng áp phổi (đối với CSSAD, p<0.0005), suy chức năng thất phải rõ rệt đối với nhóm COPD có tăng áp phổi (p=0.009-<0.001) đối với nhiều thông số siêu âm Doppler khi so sánh với nhóm chứng. Có mối tương quan hồi qui tuến tính giữa suy chức năng tâm trương thất trái (tỉ A/E) với suy chức năng thất phải (CSSAD, r=0.651, p<0.001, TGGĐTTTP, r=0.545 , p=0.002) và áp lực tâm thu động mạch phổi đo bằng Doppler liên tục (r=0.672, p<0.001).

Kết luận: Chức năng tâm thu thất trái của nhóm COPD không thay đổi có ý nghĩa so với nhóm chứng. Suy chức năng tâm trương thất trái sớm đối với nhóm COPD chưa tăng áp phổi, càng rõ nét ở nhóm có tăng áp phổi. Có mối liên hệ giữa suy chức năng tâm trương thất trái với suy chức năng thất phải và tăng áp phổi.