Khung chương trình chi tiết đào tạo Đại học HK2, năm học 2020-2021