Tăng huyết áp kháng trị

 Bài báo cáo của GS Ernesto L. Schiffrin/Hội nghị THA Việt nam lần 1

Chủ tịch Hội tăng huyết áp quốc tế